ALTA PRÈVIA PER A LLICÈNCIA

SI ET VOLS TREURE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA AMB LA PENYA CICLISTA CIUTADELLA, PRÈVIAMENT HAS D’OMPLIR AQUEST FORMULARI PER TAL QUE ET DONEM D’ALTA I LA PUGUIS TRAMITAR

CATEGORIA *

PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PENYA CICLISTA CIUTADELLA amb CIFG07615628 i domicili social situat a CARRER EIVISSA, 10 07760, CIUTADELLA DE MENORCA ( ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que PENYA CICLISTA CIUTADELLA té previst realitzar:• Finalitat: TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA• Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.• Base legítima: L'interès legítim.• Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes, organismes amb competència en la matèria i companyia asseguradora col·laboradora amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals aplicables, permetre la tramitació de la llicència federativa i gestionar la pòlissa d'assegurances. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.• Finalitat: REGISTRE I TRACTAMENT DE DADES DE FEDERAT PER A FINALITATS ADMINISTRATIVES, així com la gestió de les condicions i avantatges d’estar federat.• Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat exceptuant aquells casos que existeixi obligació legal de conservació.• Base legítima: El consentiment de l'interessat.• Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial• Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.• Base legítima: El consentiment de l'interessat.• Finalitat: CAPTACIÓ, REGISTRE I TRACTAMENT DE DADES DELS PARTICIPANTS PER GESTIONAR LA INSCRIPCIÓ i la participació a les activitats organitzades per l'entitat.• Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.• Base legítima: El consentiment de l'interessat.• Finalitat: GESTIÓ I TRAMITACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DEURES QUE ES DERIVIN DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA A LA QUAL ESTÀ SUBJECTA L'ENTITAT.• Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.• Base legítima: El compliment d'una llei.• Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@penyaciclistaciutadella.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. *

TRACTAMENT D'IMATGES. • Finalitat: CAPTACIÓ, REGISTRE I TRACTAMENT D'IMATGES de les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per l'entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i / o promocionar les activitats de l'entitat i publicar-les a la pàgina web, xarxes socials o qualsevol altra publicació en què l'entitat decideixi aparèixer.• Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.• Base legítima: El consentiment de l'interessat. Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat anteriorment esmentada. *

REBRE COMUNICACIONS DE LA PENYA CICLISTA CIUTADELLA. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@penyaciclistaciutadella.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.Les dades identificats amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment.Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat de les nostres activitats que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que vostè ha proporcionat a la presa de dades: *